Producent wkładów kominkowych 10 lat Tarnavy
EN DE CZ RU

Porady

Kominek jest jednym z najtańszych źródeł ciepła dla całego domu pod warunkiem, że został on prawidłowo zaprojektowany i wykonany.


Postanowiliśmy ułatwić Wam przygotowania do budowy kominka i zamieszczamy kilka porad dotyczących materiałów do budowy, sposobu montażu i użytkowania kominka.


Jeżeli pragniecie zapoznać się z podstawowymi zasadami budowy kominka zamieszczamy schematy i porady dotyczące jego prawidłowego montażu. Pokażemy również schemat i opis instalacji wymuszonego obiegu gorącego powietrza znad kominka. Mamy nadzieję, że informacje te pozwolą Wam lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące budowy, montażu i funkcjonowania kominka.

Działanie kominka i obieg ciepłego powietrza

Wymuszony obieg ciepłego powietrza - schemat

Montaż

PRZYDATNE INFORMACJE O MONTOWANIU PALENISK GRZEWCZYCH


Właściwie zaprojektowane i zamontowane palenisko żeliwne powinno służyć nawet kilkadziesiąt lat.
Dlatego obudowę wykonuje się z trwałych najlepiej naturalnych materiałów takich jak marmur, piaskowiec, granit lub cegła klinkierowa.


Wszystkie materiały izolacyjne powinny być odporne na działanie wysokiej temperatury.


Wielkość obudowy i jej kształt dobierana jest do wielkości pomieszczenia z uwzględnieniem osobistych upodobań przyszłego użytkownika.


Wielkość i moc cieplna paleniska grzewczego zależy głównie od kubatury ogrzewanych pomieszczeń.


Kominek powinien być postawiony na stabilnym podłożu najlepiej na wylewce betonowej.


Niezbędnym warunkiem kominka opalanego drewnem jest posiadanie właściwego komina spalinowego:
dla 14 kW - śr. 150 mm
dla 16 kW - śr. 160 mm
dla 18 kW - śr. 180 mm

Instrukcja obsługi paleniska żeliwnego

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED ROZPALENIEM?

 • umieścić blachę na półkę wewnątrz paleniska żeliwnego
 • wsunąć blachę do końca paleniska - powoduje ona , że spaliny są kierowane do powtórnego spalania.

2. CZYM PALIĆ?
Palenisko żeliwne jest przystosowane do palenia wszelkiego rodzaju drewnem i brykietami z trocin. Jako najlepsze rekomenduje się: grab, brzoza, buk. Dobrze pali się również dąb, ale należy go mieszać z brzozą, bukiem lub grabem, gdyż sam dąb wydziela kwasy, które szkodliwie wpływają na ścianki paleniska i skracają jego żywotność. Drewno powinno być sezonowane. Wilgotne drewno jest niskokaloryczne, powoduje powstawanie dymu oraz sadzy na szybach , pogarsza również pracę paleniska.
Paląc sezonowanym drewnem i w sposób prawidłowy sprawność paleniska wynosi 78%.


UWAGA!!!

NIE NALEŻY PALIĆ DREWNA MALOWANEGO, KLEJONEGO, IMPREGNOWANEGO ORAZ KOKSU, PLASTIKÓW,PŁYT PAŹDZIERZOWYCH I INNYCH ODPADÓW. NIE ZALECA SIĘ PALENIA DREWNEM IGLASTYM ZE WZGLĘDU NA ZAWARTOŚĆ DUŻEJ ILOŚCI SUBSTANCJI SMOLNYCH, KTÓRE OSADZAJĄ SIĘ PODCZAS PALENIA NA ŚCIANKACH PALENISKA I W KOMINIE
(WYMAGA CZĘSTEGO CZYSZCZENIA).


Efektem spalania zabronionego paliwa jest wydzielanie się kwasów oraz metali ciężkich, które mają szkodliwy wpływ na palenisko skracając jego żywotność nawet powodując pęknięcie. W przypadku takich uszkodzeń producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.


3. JAK PALIĆ?
Rozpoczynając palenie należy zwrócić uwagę aby regulatory dopływu powietrza były w pozycji pionowej (otwarte). Są to pokrętła, które korygują dopływ powietrza do wnętrza komory spalania, po 15 minutach należy je ustawić w pozycji do 45 stopni.
Łagodny ogień systematycznie podsycać aby żeliwo równomiernie się rozgrzewało. Podczas pierwszego palenia może powstać nieprzyjemny zapach, spowodowany utwardzaniem się farby. Podczas następnego palenia zapach ten się nie pojawi.


4. JAK KONSERWOWAĆ?
Wewnętrzne ścianki paleniska należy czyścić raz w roku szczotką stalową.
Podczas palenia mokrym drewnem istnieje tendencja do powstawania na szybach sadzy, którą należy czyścić przeznaczonymi do tego celu preparatami.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu wkładu z płaszczem wodnym

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym zgodnie z PN-EN 13229:200 jest urządzeniem grzewczym , który może spełniać funkcję tradycyjnego kotła centralnego ogrzewania opalanego drewnem jako główne lub wspomagające źródło ciepła w obiektach użytkowych.


W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru, zatrucia, wybuchu czy innych zdarzeń zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników, wkłady kominkowe z płaszczem wodnym powinny być instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej z zachowaniem wszystkich norm oraz zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji, dotyczącej instalacji, obsługi i konserwacji.


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami w tym § 132:
„Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10m3/h na 1kW nominalne mocy cieplne kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej,
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej”


Norma PN-EN 13229:2002: „ Wkłady grzewcze wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania”


Norma PN-EN 13240:2002: „ Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania”


Norma PN-91/B-02413: „ Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”


Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym TARNAVA powinny być instalowane zgodnie PN i niniejszą instrukcją spełniające następujące warunki:

 • Wkłady należy montować przestrzegając przepisów prawa budowlanego oraz przepisów ochrony prze­ciwpożarowej, jak również norm przedmiotowych i instrukcji montażu.
 • Przed montażem wkładu należy upewnić się, że podłoga w miejscu jego usytuowania posiada odpowied­nią do ciężaru wkładu wytrzymałość termiczną i mechaniczną.
 • Podłoże na którym stoi wkład powinno być wykonane z materiałów niepalnych (cegła szamotowa, ognio­odporne płyty ceramiczne). Zaleca się usadowienie wkładu na specjalnych stojakach stalowych.
 • Montaż wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
 • Wkład kominkowy musi być podłączony do indywidualnego szybu kominowego o ciągu 10±2 Pa.
 • Przydatność przewodu kominowego do podłączenia wkładu powinna być potwierdzona przez upraw­nionego mistrza kominiarskiego. Opinia kominiarska powinna zawierać informację o wartości podciśnie­nia w przewodzie kominowym, do którego podłączony będzie wkład.
 • Wymuszony system wentylacji w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wkład kominkowy z płaszczem wodnym stałopalnym do ciągłego palenia, wymaga zapewnienia dopływu powietrza z zewnątrz.
 • Wkłady kominkowe ustawia się w odpowiednich odległościach w celu zapewnienia ochrony przeciwpoża­rowej, minimum 1 m od materiałów palnych, lub 0,5 m od palnych elementów konstrukcji budynku zabez­pieczonych przed zapaleniem odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
 • Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, nie należy ustawiać przedmiotów w odległości mniejszej niż 1,5 m od szyby pracującego wkładu kominkowego.
 • Przed wkładem kominkowym należy zachować minimalną strefę bezpieczeństwa o wymiarach 0,75x0,75m, wykonaną z materiałów niepalnych (płytki ceramiczne, terakota, blacha...) zabezpieczającą podłoże przed ewentualnym żarem wypadającym z wkładu w trakcie normalnej eksploatacji.
 • Wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest opalany drewnem (paliwo stałe) w związku z czym przy podłączaniu w instalację C.O. i/lub ciepłej wody użytkowej należy bezwzględnie pamiętać iż takie wkłady mogą pracować w układzie otwartym .
 • Stosować odpowiednie przekroje rur instalacyjnych, zwłaszcza rur bezpieczeństwa przy instalowaniu naczynia wzbiorczego otwartego na wysokości nie mniejszej jak 3 m .
 • Maksymalne ciśnienie do prób szczelności połączeń hydraulicznych wkładu kominkowego z płaszczem wodnym nie może przekroczyć 0,2MPa wykonywane wodą.
 • Otwieranie drzwiczek oraz regulację dopływu powietrza do paleniska w trakcie eksploatacji należy wyko­nywać wyłącznie w rękawicach ochronnych lub za pomocą „zimnego klucza” będącego w wyposażeniu kominka.

W innych rozdziałach instrukcji są podane szczegółowe informacje dotyczące instalowania wkładów kominkowych z płaszczem wodnym i zalecamy bezwzględnie stosowanie się do wszystkich wymogów zawartych w obowiązujących przepisach, co do instalacji i eksploatacji wkładów kominkowych.


Przed instalacją i obsługa wkładu kominkowego z płaszczem wodnym zalecamy Państwu uważne zapoznanie się z tekstem niniejszej instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji w celu osiągnięcia jak największego pożytku oraz długotrwałego zadowolenia z eksploatacji wkładu kominkowego z płaszczem wodnym naszej firmy.


Za skutki nie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponosi użytkownik.Zabrania się pod rygorem utraty gwarancji:


 • Używania innych rodzajów paliwa niż zalecone w instrukcji (szczególnie węgla i jego pochodnych, odpa­dów stolarskich, odpadów pochodzenia organicznego i syntetycznego).
 • Dokonywania zmian konstrukcyjnych we wkładzie kominkowym i jego obudowie.
 • Dokonywania adaptacji wkładu kominkowego do innych rodzajów paliw.
 • Opalania drewnem mokrym i zamrożonym.
 • Dokonywanie prób szczelności połączeń hydraulicznych za pomocą powietrza sprężonego oraz przekraczanie max ciśnienia badań szczelności 0.2MPa


Niedozwolone jest:


 • Używanie do rozpalania łatwopalnych cieczy i innych podpałek płynnych.
 • Składowanie paliwa bezpośrednio przed wkładem kominkowym.
 • Suszenie na wkładzie i jego obudowie jakichkolwiek materiałów, w tym odzieży.
 • Palenie we wkładzie przy otwartych drzwiczkach paleniska.
 • Dokładanie polan których długość jest większa od wymiarów gabarytowych komory spalania.
 • Palenie we wkładzie przy otwartej szufladzie popielnika.
 • W razie konieczności pozostawienia pracującego wkładu bez nadzoru upewnić się, że drzwiczki są szczelnie zamknięte a przepustnice dopływu powietrza otwarte.

Budowa i funkcjonowanie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Schemat

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym produkcji firmy Tarnava nie wymagają żad­nych dodatkowych uszczelnień. Część frontowa z kanałami powietrznymi(20) wkładu kominkowego wykonane jest z żeliwa szarego, metodą odlewa­nia w formach piaskowych a płaszcz wodny wykonany jest z blachy stalowej o grubości 5mm łączonej metodą spawania. W części frontowej wkładu kominkowego po prawej i lewej stronie znajdują się kanały, którymi dostarczane jest powietrze do komory spalania płynnie regulowane przepustnicami (9,9.1). Powietrze rozprowadzone jest dwoma pionowymi i jedną górną poziomą szczeliną umiejscowioną w obrysie ramy drzwiczek co powoduje omywanie szyby żaroodpornej chroniąc ją przed nadmiernym zadymieniem tzw. efekt czystej szyby. Drzwiczki(8) wykonane są z żeliwa w których zamontowana jest szyba żaroodporna(6) uszczelniona uszczelką żaroodporną . Uszczelnienie drzwiczek i korpusu jest za pomocą precyzyjnie wykonanych powierzchni stykowych, co eliminuje możliwość rozszczelnienia komory spalania i ciągłe wymiany uszczelek. Do zamykania drzwiczek służy zarzutka klamki(7) , którą należy delikatnie obrócić z pomocą „zimnego klucza„ (dostarczany jako wyposażenie) aż zatrzyma się na zgrubieniu ramy drzwiczek - nie uderzać w zarzutkę!.

W dolnej części frontu umieszczona jest szuflada popielnika(13) zamykana dwoma zaciskami(10) – szuflada powinna być zamknięta w celu uniknięcia niekontrolowanego napływu powietrza od komory spalania. W dolnej części komory spalania znajduje się ruszt żeliwny popielnika(18) oraz pionowy ekran żeliwny(14) zapobiegający osuwaniu się polan na szybę i wypadaniem rozżarzonego paliwa na podłogę podczas otwierania drzwiczek. W tylnej w górnej części komory spalania umiejscowiony jest deflektor wodny(15) , który jest jednocześnie deflektorem dymnym służącym do zawracania nie spalonych gazów do przedniej części komory gdzie wypływające powietrze z górnej szczeliny nawiewnej miesza się z tymi gazami i następuje proces dopalania. Nad deflektorem wodnym(15) w górnej strefie komory paleniskowej , wspawane są płomieniówki(5) z rur grubościennych o średnicy zewnętrznej 42mm , stanowiącą integralną część płaszcza wodnego. Komorę spalania w górnej części zamyka strop wodny w którym jest zamontowany pionowy czopuch dymny(4) o średnicy 200mm. W zewnętrznej powierzchni górnego stropu wodnego znajdują się dwa króćce prawy(2) i lewy(1) o średnicy 1” jako zasilające w wodę grzewczą jak również do podłączenia rury bezpieczeństwa z naczyniem zbiorczym otwartym oraz króciec (3) o średnicy 3/4” do podłączenia termometru, manometru. W dolnej części płaszcza wodnego na bocznych ścianach wmontowane są króćce powrotne wody grzewczej , prawy(11)i lewy(12 ) o średnicy 1” w tym do jednego z niewykorzystanych króćców podłącza się rurę wzbiorczą do naczynia wzbiorczego.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym jest usadowiony trwale na stalowym stojaku(17) na czterech nogach w których każdy posiada śrubę regulacyjną , służącą do dokładnego wypoziomowania wkładu. Górna, pozioma część stojaka wykonana jest z profilu o odpowiednim przekroju i została wykorzystana jako kanały doprowadzające powietrze pod przepustnice(18) . Do tylnego górnego profilu stojaka wspawany został króciec (16) z rury stalowej o średnicy 120mm, przeznaczonej do połączenia przewodu doprowadzającego powietrze z zewnątrz pomieszczenia. Do króćca (16) można podłączyć dmuchawę nawiewną ze zmienną prędkością obrotową co jest jednoznaczne ze zmienną ilością dostarczania powietrza do komory spalania, regulowaną odpowiednim sterownikiem. Można również podłączyć zamiast dmuchawy, elektryczną przepustnicę powietrza regulowaną również przez odpowiedni sterownik.


Uwaga: w przypadku zamontowania elektrycznej dmuchawy nawiewnej lub przepustnicy elektrycznej, pokrętła (9,9.1) przepustnic ustawić w pozycji maksymalnego otwarcia tj. pokrętła w pozycji pionowej.


Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym firmy Tarnava są malowane specjalną farbą termoutwardzalną, odporną na wysokie temperatury.


W celu prawidłowej eksploatacji wkładów kominkowych należy je odpowiednio zabudować, zwracając szczególną uwagę na właściwe usytuowanie wewnątrz pomieszczenia, z bezpośrednią możliwością podłączenia przewodu kominowego i odpowiednim napływem powietrza do spalania oraz dostępem do połączeń hydraulicznych i zamontowanych podzespołów . Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym powinny być montowane przez uprawnione specjalistyczne firmy.

Schemat zabudowy wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Schemat

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym przeznaczony jest jedynie do zabudowy w izolowanej komorze cieplnej.


Wkład kominkowy z płaszczem wodnym należy zamontować na wytrzymałych termicznie i mechanicznie elementach stropu. Wokół wkładu kominkowego wykonać specjalną obudowę z materiałów niepalnych izolowanych termicznie, jako komorę wymiany ciepła. Na rysunku 2 przedstawiono typowy schemat zabu­dowy wkładu kominkowego. Zasada działania wkładu kominkowego polega na wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza. Pierwszy obieg to powietrze wchodzące w dolnej części zabudowy kominka, które opływając wkład kominkowy pod­grzewa się, a następnie wydostaje się przez kratki dyfuzyjne do ogrzewanego pomieszczenia. W obudowie kominka wymagane są otwory zapewniające obieg powietrza do ogrzewania o minimalnej powierzchni.

Drugi obieg to powietrze dostarczane z zewnątrz do komory paleniskowej wkładu zasilające proces spalania drewna, a następnie odprowadzane przewodem kominowym. W dolnej części frontu żeliwnego wkładu kominkowego z płaszczem wodnym zamontowane są przepustnice dopływu powietrza do spalania. Za ich pomocą można regulować ciąg kominowy oraz intensywność spalania paliwa. Obracanie pokrętłami przepustnic należy dokonywać za pomocą tzw. „zimnego klucza” będącego w wyposażeniu kominka lub w rękawicach ochronnych. Położenie pokrętła w pozycji poziomej oznacza iż przepustnica jest zamknięta (brak dopływu powietrza do spalania). Przekręcenie pokrętła w kierunku pionowym do zablokowania powoduje otwarcie przepustnicy pod kątem 45°. W celu całkowitego otwarcia przepustnicy należy wcisnąć pokrętło i przekręcić do wewnątrz do uzyskania pionowego położenia pokrętła. Przy zastosowaniu dmuchaw lub przepustnic elektrycznych w celu płynnej, automatycznej regulacji ilości dostarczanego powietrza do komory spalania , pokrętła bezwzględnie ustawić w pozycji pionowej (pełne otwarcie przepustnic). Podstawowym problemem przy montażu wkładu kominkowego jest zapewnienie dopływu i swobodnej cyrku­lacji powietrza w pomieszczeniu, w którym montowany jest wkład kominkowy zgodnie z wytycznymi w Dz.U. Nr.75/2002 § 150 pkt.9 .


W pomieszczeniu, w którym jest zamontowane palenisko należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz przez otwory o łącznej powierzchni ok. 200 cm2 (odpowiednią ilość powietrza potrzebnego do prawidłowego spalania zapewnia otwór o powierzchni ok. 120 cm2).


Otwory te powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz lub łączyć się z pomieszczeniami, do których do­pływa zewnętrzne powietrze. Brak dopływu odpowiedniej ilości powietrza i wentylacji może spowodować zakłócenie pracy urządzenia grzewczego. W razie konieczności odprowadzenia nadmiaru ciepła z pomieszczenia należy nieznacznie rozszczelnić okna lub otworzyć otwory wentylacyjne.


UWAGA: W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany wkład kominkowy z płaszczem wodnym nie wolno stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdz. 6 § 150)


Po montażu wkładu kominkowego, odbioru powinien dokonać uprawniony mistrz kominiarski, sprawdzając prawidłowość ciągu kominowego.


Wszelkie czynności w czasie pracy wkładu kominkowego należy wykonywać w rękawicach ochronnych przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Przewód kominowy do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Instalacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinna być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. Nr.75 z 2002r. rozdział 6 § 145) i zaleceniami producenta . Po montażu paleniska należy dokonać odbioru kominiarskiego wraz z protokołem odbioru kominiarskiego. Przewód kominowy powinien być czyszczony (sprawdzony) cztery razy w ciągu roku (Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zaleca się dwa razy na rok przeprowadzenie przeglądu technicznego paleniska przez mistrza kominiarskiego. Komin do którego będzie podłączone palenisko powinien odpowiadać wymaganiom Prawa budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami) . Ciąg max. 15 0+2 Pa, min. ciąg 6±1, optymalny 12Pa±2Pa. Wartość ciągu powinien sprawdzić kominiarz po montażu paleniska. Minimalny ciąg kominowy nie powinien spadać poniżej 6±1 Pa ze względu na możliwość zatrucia tlenkiem węgla, natomiast ciąg powyżej 20 Pa powoduje znaczne zużycie paliwa (drewna) i może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego. Zaleca się aby w pomieszczeniu, gdzie będzie znajdować się urządzenie grzewcze był zainstalowany czujnik tlenku węgla w celu zapobieżenia zatrucia tlenkiem węgla.

Wkład kominkowy z zespołem wodnym należy podłączyć wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego – dymowego.

W celu uzyskania powyższych parametrów oraz bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wkładu kominkowego była bezpieczna i ekonomiczna istotna rzeczą jest właściwie dobrany pod względem pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego i jego wysokości. Pole przekroju lub wysokość oblicza się wg poniższego wzoru:

F = 0,003 x (Q/sqrt(h)) [m^2]

gdzie:
F- pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego -dymowego [ m2 ]
Q- znamionowa moc cieplna wkładu kominkowego z płaszczem wodnym [ kW ]
h - wysokość komina [ m ]


Przegląd i czyszczenie przewodu kominowego należy przeprowadzać zgodnie z przepisami ze szczególnym uwzględnieniem otworów przekroju poprzecznego(możliwość zatkania przez gniazdo ptaków, zasypanie liśćmi itp.)


Przyłącze do komina

Czopuch wkładu kominkowego z płaszczem wodnym powinien być podłączony do przewodu kominowego poprzez układ przyłączy, najczęściej wykonany z rur stalowych o grubości min. 2 mm dla stali węglowych (czarnych), a 1 do 1,2 mm dla rur wykonanych ze stali stopowych z odpowiednimi atestami. Złącza w postaci redukcji lub innych elementów pośrednich należy montować do wewnątrz wkładu. Zapobiega to ściekaniu na powierzchnię wkładu tworzących się wewnątrz przewodu kominowego kondensatów powodujących korozję zewnętrznych powierzchni stalowego płaszcza wodnego i żeliwnego frontu wkładu kominkowego i wydzielaniu się szkodliwych produktów spalania kondensatu do obiegu powietrza do ogrzewania. Należy unikać zbyt długich odcinków poziomych oraz jakichkolwiek zwężeń na rurze przyłącze­niowej. W razie potrzeby długą rurę można ustawić z niewielkim spadkiem około 5 cm/m (5%). Rura przyłączeniowa powinna posiadać odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne i spełniać wymagania Polskiej Normy PN-86/M-40142.

Eksploatacja wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Transport i rozpakowanie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym.

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym „TARNAVA” są odpowiednio przygotowane do transportu i zabezpieczone tak aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia podczas przewozu i rozładunku. Wkłady kominkowe należy transportować w pozycji pionowej. Przed rozpakowaniem wyjąć elementy opako­wania, w miejscu montażu wkładu kominkowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń w transporcie ze sklepu lub magazynu do klienta, w czasie rozładunku i instalacji wkładu.


Opał

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym „ TARNAVA” są przystosowane do spalania drewna z drzew liściastych. Zalecanym paliwem są polany drzew liściastych o zwartej strukturze (twarde) takich jak: grab, dąb, jesion, klon, brzoza, wiąz, buk, lipa. Wartości opałowe polan dużym stopniu zależą od gatunku (stopnia twardości) oraz wilgotności , jak przedstawiono w poniższej tabeli:

GATUNEK
DRZEWA
GĘSTOŚĆ DREWNA
ŚWIEŻO ŚCIĘTEGO kg/m3
GĘSTOŚĆ DREWNA
CAŁKOWITE SUCHE kg/m3
GRAB 1080 830
DĄB 1080 710
BUK 990 730
WIĄZ 950 680
JESION 920 750
KLON 870 660
BRZOZA 850 650
LIPA 730 530
Wartość opałowa

Jak wynika z powyższej tabeli, wilgotność drewna ma bardzo duży wpływ na jego kaloryczność co z kolei wiąże się z ilością zużycia paliwa w sezonie grzewczym. Np. dąb świeżo ścięty posiada gęstość 1080 kg/m3 a jego gęstość w stanie suchym wynosi 710 kg/m3. Różnica wynosi około 270 kg/m3, czyli tyle wody musi być odparowane, tzn. podgrzane w komorze spalania do temperatury powyżej 100 oC i zamienić w parę wodną. Para w dużych ilościach miesza się ze spalinami i powoduje szybkie zanieczyszczenie komory spalania, płomieniówkach płaszcza wodnego oraz przewodach kominowych dymnych. Ma również wpływ na żywotność całego wkładu kominkowego, ponieważ dodatkowa duża ilość pary powoduje występowanie zjawiska kondensacji pary na ścianach komory spalania. Ponadto, stosując polany drewna świeżo ściętego zwiększamy zużycie paliwa nawet o 30% spowodowane stratami energii na odparowanie wody z drewna co przy rosnących cenach paliw jest istotne. Jak widać z powyższych danych, bardzo istotną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie drewna do sezonu grzewczego a gdy decydujemy się na zakup gotowych pociętych polan warto dowiedzieć się kiedy ono zostało ścięte.


Zaleca się stosowanie polan z drzew w kolejności podanej w powyższej tabeli o optymalnej wilgotności 10-18% a max. 20%. Polany drzew po wyrębie powinno być sezonowane przez okres 2 lat, przechowywane w przewiewnym, suchym ,zadaszonym miejscu.
Polany drzew winne być pocięte na długość 30-40cm.


Zabrania się stosowanie jako paliwa polan z drzew iglastych jak: sosna, świerk, jodła, modrzew itp. które mogą powodować bardzo intensywne zabrudzenia (kopcenie) całej komory spalania wkładu oraz przewodów kominowych dymnych a nawet gwałtowny , nadmierny wzrost mocy urządzenia.


Zabrania się spalania w wkładach kominkowych wszelkich odpadów a szczególnie chemicznych (folie, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), które wytwarzają bardzo toksyczne gazy, trujące dla organizmu oraz nadmiernie zanieczyszczają powierzchnie grzewcze wkładu i środowisko.
Producent firma „TARNAVA” przez cały okres użytkowania zapewnia dostęp do części zamiennych i w tym celu należy kontaktować się z Działem Handlowym firmy.

Rozpalanie

Rozpalanie

Przed pierwszym rozpaleniem usunąć z wkładu kominkowego z płaszczem wodnym wszystkie naklejki, folię zabezpieczającą oraz sprawdzić komorę paleniskową i szufladę popielnika(13) rys.1, czy nie pozostały części montażowe. Sprawdzić lub ustawić położenie ekranu zabezpieczającego(14) i rusztu (18) na właściwym miejscu.

Sprawdzić poziom wody grzewczej w układzie hydraulicznym jeżeli jest za mało, dopełnić ręcznie aż pojawi się woda w rurze odpływowej (przelewowej) otwartego naczynia wzbiorczego lub gdy naczynie wzbiorcze jest wyposażone w automatyczne-pływakowe napełnianie wody odkręcić zawór odcinający na rurze wodociągowej.

Otworzyć drzwiczki (8) wkładu kominkowego i na ruszt żeliwny (18) położyć papier lub specjalna rozpałkę, nałożyć drobne, suche kawałki drewna. Ustawić pokrętła przepustnic (9,9.1) w pozycji pionowej (pełne otwarcie przepustnic powietrza (19)). Gdy nastąpi rozpalenie oraz powstanie grubsza warstwa żaru , można ostrożnie i powoli dokładać drewniane polany. Przy pierwszym paleniu wykorzystuje się niewielką ilość drewna .


Wkład kominkowy z płaszczem wodnym powinien nagrzewać się powoli i stopniowo co, zapewni powolne rozszerzanie się materiałów i jego stabilizację. Zbyt wysokie naprężenia cieplne mogą doprowadzić do szybszego zużycia a nawet uszkodzenia wkładu kominkowego z płaszczem wodnym, przewodów dymnych lub obudowy.


Zabrania się polewania lub nasączania drewna płynami łatwopalnymi tj. benzyna, rozpuszczalniki itp. w celu przyspieszenia rozpałki, ponieważ opary tych materiałów mogą być niebezpieczną mieszanką wybuchową.


W trakcie kilku pierwszych paleń zachodzi zjawisko wypalania się farby (związane z ostatecznym schnięciem i utwardzaniem się lakieru). Farba staje się wtedy plastyczna, dlatego należy unikać w tym czasie zbędnego kontaktu z pomalowanymi powierzchniami. Podczas wypalania z wkładu może wydobywać się nieprzyjemny zapach oraz opary. Jest to zjawisko normalne, które ustąpi po kilku paleniach.


Przy pierwszych rozpaleniach na szybie mogą pojawić się zacieki, które z czasem ustąpią. Może nastąpić również zjawisko wykrapiania sie pary wodnej ze spalin wewnątrz komory spalania i ściekania jej po ściankach. Jest to normalne zjawisko ustępuje samoczynnie po przekroczeniu temperatury ścianek paleniska powyżej tzw.„ punktu rosy”. Minimalny ciąg kominowy przy którym może pracować wkład kominkowy wynosi 5 [Pa]. Podczas palenia przy minimalnym ciągu należy upewnić się, czy drzwiczki paleniska są szczelnie zamknięte i czy nie nastąpiło rozszczelnienie wkładu kominkowego, przez które może wydobywać się tlenek węgla stwarzając ryzyko zatrucia. Podczas dokładania paliwa przy minimalnym ciągu z paleniska mogą wydobywać się niewielkie ilości tlenku węgla. Należy wtedy zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Nie zaleca się użytkowania paleniska przy minimalnym ciągu kominowym.


Konserwacja wkładu.

W celu utrzymania sprawności , racjonalnego spalania i bezpieczeństwa należy wkład kominkowy z płaszczem wodnym okresowo czyścić komorę spalania , deflektor wodny, płomieniówki z sadzy i innych nalotów. Czyścić wyciorem z szczotką twardego tworzywa lub z drutu miedzianego aby uniknąć rysowania powierzchni gładkich. Korpus wkładu należy czyścić ciepłą wodą z mydłem oraz miękką ścierką. Wkład po wyczyszczeniu powinien być wytarty do sucha. W celu ułatwienia czyszczenia zaleca się wyjąć ekran żeliwny zabezpieczający. Każdorazowo przed rozpaleniem opróżniać szufladę popielnika z odpadów paleniskowych. Zmiana koloru farby pod wpływem wysokiej temperatury jest zjawiskiem normalnym. Odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do dostarczenia urządzenia i nie można się na nią powoływać w przypadku niewłaściwego montażu i nie respektowaniu niniejszych zaleceń oraz obowiązujących norm i przepisów, a także braku odbioru kominiarskiego.

W przypadku usterki lub zużycia się części ruchomych wkładu należy stosować wyłącznie części zamienne producenta.

Przykłady instalacji wkładu kominkowego z płaszczem wodnym

Układ otwarty - wkład kominkowy z płaszczem wodnym w układzie C.O.

schemat »

Układ mieszany otwarty - wkład kominkowy z płaszczem wodnym w kombinacji C.O. - grzejniki, C.O. - podłogowe, zasobnikowy podgrzewacz wody z grzałką elektryczną.

schemat »

Układ mieszany (otwarty, zamknięty) rozdzielony wymiennikiem płytowym - wkład kominkowy z płaszczem wodnym, kocioł gazowo olejowy, bufor wody grzewczej, zasobnikowy podgrzewacz wody, basen kąpielowy, układ solarny.

schemat »

Układ mieszany (otwarty, zamknięty) rozdzielony wymiennikiem płytowym - wkład kominkowy z płaszczem kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy 2-f, zasobnikowy podgrzewacz wody wspomagany układem solarnym.

schemat »

Uwaga!!! Zamieszczone rysunki są uproszczone i nie zastępują projektu.

Na schematach nie zamieszczono wszystkich elementów niezbędnych do wykonania fachowego montażu.
Należy przestrzegać zachowania odpowiednich norm i przepisów